Tłumaczenia przysięgłe poświadczone - Warszawa i okolice, oferta tłumaczeniowa
Studio Italiano > Oferta > Tłumaczenia pisemne poświadczone

Tłumaczenia pisemne poświadczone

Wykonuję tłumaczenia poświadczone (opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego) dokumentów i pism z języka polskiego na język włoski i z języka włoskiego na język polski. Każde powierzone tłumaczenie wykonuję z najwyższą starannością i zgodnie z zasadami sztuki translatorskiej. Gwarantuję zachowanie poufności i terminowości wykonywanych tłumaczeń.

Sporządzanie tłumaczeń poświadczonych (przysięgłych) z języka włoskiego w formie papierowej.

Do sporządzenia tłumaczenia potrzebny jest oryginał dokumentu, który może zostać przesłany w formie skanu lub zdjęcia, bez konieczności osobistego dostarczania oryginału przez klienta. Wydruk dokumentu oryginalnego jest każdorazowo dołączany do tłumaczenia.

W przypadku tłumaczenia poświadczonego (przysięgłego) sporządzonego w formie papierowej, tłumaczenie zawiera na końcu dokumentu formułę poświadczającą oraz jest opatrzone okrągłą pieczęcią tłumacza przysięgłego i własnoręcznym podpisem tłumacza. Dokument w takiej formie jest przesyłany kurierem lub przesyłką priorytetową.

Tłumaczenia poświadczone dla firm, instytucji i osób prywatnych

Wykonuję tłumaczenia poświadczone dla:

 • organów wymiaru sprawiedliwości (sądów, prokuratur, policji),
 • organów administracji publicznej (urzędów stanu cywilnego),
 • instytucji (kancelarii prawnych, firm z włoskim kapitałem lub współpracujących z włoskimi partnerami),
 • klientów indywidualnych.

Przykłady tłumaczonych dokumentów:

 • dokumenty i pisma sądowe (pozwy, pouczenia, orzeczenia, protokoły z przesłuchania, wezwania),
 • notarialne (akty, pełnomocnictwa, umowy),
 • urzędowe (dokumenty USC takie jak akty urodzenia, zgonu, zawarcia małżeństwa),
 • szkolne (świadectwa, dyplomy, legitymacje),
 • rachunkowe i finansowe (sprawozdania finansowe, zaświadczenia, faktury),
 • ubezpieczeniowe (polisy ubezpieczeniowe, decyzje o przyznaniu odszkodowania),
 • handlowe (zaświadczenia o wpisie, protokoły zgromadzenia),
 • techniczne (świadectwa, deklaracje zgodności technicznej, specyfikacje),
 • samochodowe (dowody rejestracyjne, świadectwa własności).