Lekcje języka włoskiego Warszawa
Studio Italiano > Lekcje języka włoskiego online > Regulamin lekcji i konsultacji językowych online

Regulamin lekcji i konsultacji językowych online

REGULAMIN LEKCJI I KONSULTACJI JĘZYKOWYCH ONLINE PROWADZONYCH PRZEZ STUDIO ITALIANO JOANNA PIECHÓWKA-DOBROWOLSKA

Poniższy Regulamin zawiera informacje o zasadach i warunkach realizacji lekcji (zajęć) i konsultacji językowych świadczonych zdalnie przez Studio Italiano Joanna Piechówka-Dobrowolska.

Zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego zapisów jest warunkiem rezerwacji i realizacji usług świadczonych przez Studio Italiano.

Przed pierwszą lekcją istnieje możliwość bezpłatnej konsultacji trwającej ok. 30 minut w celu ustalenia poziomu oraz dopasowania tematyki i zakresu materiałów do poziomu oraz zakładanych celów edukacyjnych Słuchacza.

Wszelkie uwagi i pytania proszę kierować na adres mailowy: joanna@studioitaliano.pl

§ 1 Definicje

       Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się niniejsze pojęcia:

 1. Usługobiorca: Słuchacz – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Usługodawca: Lektor – Joanna Piechówka-Dobrowolska  
 3. Regulamin: niniejszy Regulamin lekcji i konsultacji językowych z języka włoskiego dostępny jest pod adresem studioitaliano.pl/lekcje-jezyka-wloskiego/regulamin

§ 2 Ogólne zasady świadczenia usług

 1. Lekcje i konsultacje z języka włoskiego odbywają się wyłącznie w formie zdalnej poprzez komunikator Skype, Google Meet lub inny kanał komunikacji indywidualnie uzgodniony ze Słuchaczem.
 2. Słuchacz nie jest zobowiązany do zakupu podręczników do nauki języka. Lektor przesyła wszystkie potrzebne materiały edukacyjne na podany przez Słuchacza adres mailowy przed zajęciami lub udostępnia je w trakcie trwania zajęć.
 3. Lekcje rozpoczynają się punktualnie o umówionej godzinie, a spóźnienia nie przedłużają czasu trwania lekcji oraz nie zmieniają jej kosztu. W przypadku spóźnienia z winy Lektora, Lektor jest zobowiązany do odrobienia czasu spóźnienia w uzgodnionym ze Słuchaczem terminie.

§ 3 Zapisy i płatność za lekcje online

 1. Aby umówić termin pierwszych zajęć proszę o wysłanie wiadomości e-mail lub kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia daty bezpłatnej konsultacji, po której zostanie zarezerwowany termin pojedynczej lekcji lub pakietu zajęć online.

Opłata za pojedynczą lekcję lub pakiet wnoszona jest z góry przed rozpoczęciem zajęć na poniższy rachunek bankowy: Nr 56 1140 2004 0000 3002 8317 4656, Joanna Piechówka-Dobrowolska Studio Italiano wpisując w tytule przelewu nazwę usługi. Za opłaconą usługę wystawiona zostaje faktura.

 1. W celu potwierdzenia rezerwacji zajęć konieczne jest wniesienie opłaty z góry za wybraną lekcję lub pakiet lekcji najpóźniej dzień przed umówionymi zajęciami. Niewniesienie opłaty w w/w terminie skutkuje automatyczną anulacją rezerwacji terminu zajęć. 

§ 4 Zasady anulowania rezerwacji 

 1. W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach (choroba, wyjazd służbowy) anulowanie rezerwacji terminu lekcji dokonane przez Słuchacza nie później niż 24 godziny przed planowaną lekcją jest bezpłatna. Jeśli Słuchacz dokonał płatności, zostanie ona zwrócona w 100% na numer konta, z którego została ona uiszczona.
 2. Anulowanie rezerwacji terminu lekcji przez Słuchacza w terminie krótszym niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem skutkuje, w przypadku jej wcześniejszego opłacenia, zatrzymaniem przez Lektora całej wniesionej przez Słuchacza opłaty za lekcję.
 3. Anulowanie terminu lekcji powinno być dokonane przez wysłanie informacji SMS na nr +48 888 870 500 lub mailowo na adres: joanna@studioitaliano.pl , z uwzględnieniem powyższych zasad dotyczących odwołania, tj. anulowanie dokonane drogą sms-ową bądź mailową na mniej niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem lekcji skutkuje zatrzymaniem wniesionej opłaty.
 4. Anulowanie rezerwacji dokonane przez Lektora skutkuje zwrotem 100% płatności Słuchacza na numer konta, z którego została ona uiszczona.

§ 5 Zmiana terminów lekcji

 1. Zmiana terminu lekcji możliwa jest nie później niż 24 godziny przed planowaną lekcją.
 2. Jeśli Słuchacz dokonuje zmiany terminu opłaconej lekcji w okresie nie krótszym niż 24 godziny przed planowanymi zajęciami, wniesiona opłata za zajęcia zostaje automatycznie zaliczona na poczet lekcji, która odbędzie się w terminie ustalonym przez Lektora i Słuchacza. Nie ma obowiązku zwrotu opłaconej należności i ponownego uiszczania opłaty przez Słuchacza.
 3. W sytuacji, gdy to Lektor przenosi lekcję na inny termin, Słuchacz, który opłacił lekcję, może zażądać zwrotu płatności lub wyrazić zgodę na przekierowanie płatności na poczet nowej lekcji.